Na základe zasadnutia členov nášho občianskeho združenia zo dňa 30.6.2022 sa verejne prihlasujeme a zároveň v súvislosti s klimatickou zmenou, ktorá sa už naplno prejavuje aj na území Slovenska:.

.1. Vyjadrujeme znepokojenie nad tým, že ľudská činnosť už spôsobila globálne otepľovanie okolo 1,1 °C a že účinky sa už prejavujú vo všetkých regiónoch. Sme hlboko rozhorčení nad pokračujúcim nárastom globálnych emisií skleníkových plynov a zdôrazňujeme potrebu znížiť ich a dosiahnuť nulovú bilanciu emisií v Európe do roku 2050.

2. Podporujeme vykonávanie dohôd o klíme, ako aj ciele vyjadrené v pláne transformácie hospodárstva EÚ na klimatickú neutralitu, ktorý je formulovaný v Európskej zelenej dohode. Sme pripravení podporiť relevantný výskum, výmenu informácií a uplatňovanie výsledkov výskumu na dosiahnutie týchto cieľov.

3. Zdôrazňujeme štyri piliere Glasgowského paktu: zmiernenie alebo spomalenie zmeny klímy a zavedenie základných pravidiel a systémov; adaptácia na zmenu klímy; financovanie plnenia cieľov v oblasti klímy a spolupráca medzi vládami, podnikmi a občianskou spoločnosťou na dosiahnutí cieľov v oblasti klímy.

4. Zdôrazňujeme potrebu zvýšiť ambície a opatrenia v oblasti zmierňovania zmeny klímy. Naliehavo zdôrazňujeme dôležitosť odvracania, minimalizácie a riešenia strát a škôd spojených s nepriaznivými účinkami zmeny klímy. Súhlasíme s potrebou posilniť schopnosť spoločnosti vyrovnať sa s vplyvmi zmeny klímy, vybudovať odolnosť a znížiť zraniteľnosť voči nepriaznivým účinkom zmeny klímy.

5. Pripomíname význam špičkových vedeckých poznatkov pre účinné opatrenia v oblasti klímy a tvorbu politík. Spoločne pracujeme na podpore vývoja a prenosu technológií na zlepšenie odolnosti voči zmene klímy a zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré sú základným prvkom v oblasti zmeny klímy.

6. Poukazujeme na potrebu výrazne posilniť medzinárodný výskum o vplyvoch zmeny klímy, podporovať rozvoj a udržateľné zavádzanie nízkouhlíkových technológií, technológií a infraštruktúry odolnej voči zmene klímy a environmentálny výskum.

7. Zdôrazňujeme, že je dôležité zaviesť inovatívne stimuly prostredníctvom ekonomických a regulačných nástrojov na zavedenie čistých “zelených” technológií a transformáciu energetík.

8. Odrážame prepojenie medzi Európskou zelenou dohodou, sociálnou spravodlivosťou a hospodárskou udržateľnosťou.

9. Uvedomujeme si, že je potrebné spolupracovať na zlepšení systémov včasného varovania a pripravenosti na núdzové situácie.

10. Oceňujeme úlohu multilateralizmu a význam regionálnej a medzinárodnej spolupráce, ako aj úlohu miestnych komuníta občianskych združení pri vykonávaní opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. Podporujeme medzigeneračný prístupo opatreniach na riešenie zmeny klímy a problémov s ňou spojených a zdôrazňujeme úlohu spoločnosti vrátane mládeže a detí.

11. Povzbudzujeme podniky, aby spolupracovali s verejnou správou a výskumom na riešení zmeny klímy. Vyzývame tiež právnické a fyzické osoby, aby zintenzívnili svoje úsilie o podporu opatrení na zníženie emisií.

12. Konštatujeme, že zraniteľnosť rozvojových krajín voči zmene klímy, prehlbovanie nedostupnosti zdrojov, ekologická nomická neistota a politická nestabilita môžu vyvolať nové vlny migrácie, na ktoré sa treba pripraviť.

13. Dodávame, že zmena klímy môže podnietiť sociálne nepokoje a prispieť k eskalácii globálnych konfliktov. V tejto súvislosti pripomíname dôležitosť sociálnej súdržnosti.

14. Snažíme sa riešiť zmenu klímy na základe zásad a hodnôt demokracie, dôvery, zodpovednosti, solidarity a udržateľnosti.