Občianska iniciatíva STOP Zelená sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách a regiónoch, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska. 

Za predsedu občianskej iniciatívy bol zvolený Ing. Martin Greguš PhD., MBA., ktorý je aj zakladajúci člen občianskeho združenia STOP Zelená.

Na zakladajúcom stretnutí boli prijaté ciele občianskeho združenia ako aj jednotlivé aktivity, ktoré by mali viesť na ich dosiahnutie.

Na dosiahnutie nášho poslania a cieľov občianska iniciatíva bude:

 1. organizovať a usporadúvať odborné semináre, malé i veľké spoločenské podujatia súvisiace s poslaním združenia,
 2. poskytovať informácie a konzultácie svojim členom,
 3. podporovať a aktivizovať občanov a mládež v oblasti ochrany životného prostredia pomocou vytvorenia spravodajského “online infokanálu” a napomáhať rozvoju zručností a schopností svojich členov,
 4. vytvárať a zapájať sa do výskumných a vedeckých projektov,
 5. organizovať podujatia a “burcovať” verejnú mienku s cieľom odstraňovania odpadu v podobe „ľudských stôp“ z voľnej prírody,
 6. vyvíjať propagačnú a vzdelávaciu činnosť v podobe kurzov a školení,
 7. organizovať verejné zbierky na záchranu a obnovu životného prostredia,
 8. vytvárať projekty na školách za účelom vzbudenia záujmu o životné prostredie u žiakov a študentov v rôznych regiónoch,
 9. organizovať, rozvíjať a propagovať aktivity na miestnej úrovni v komunitnej oblasti, skultúrňovať prostredie, propagovať rodinné aktivity a cestovný ruch so zreteľom na ochranu životného prostredia,
 10. organizovať a usporadúvať workshopy so zameraním na záchranu, obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok,
 11. organizovať a usporadúvať workshopy so zameraním na záchranu, obnovu a ochranu životného prostredia,
 12. neformálne vzdelávať deti a mládež so zameraním na kultúrne a historické dedičstvo,
 13. neformálne vzdelávať deti a mládež so zameraním na ochranu životného prostredia.

Naša občianska iniciatíva naplnila pri príležitosti DŇA ZEME 2021 jeden zo svojich cieľov, ktoré si dala pri svojom založení a slávnostne spustila online zelene spravodajstvo na www.zelenespravy.sk .

Našim cieľom je zvyšovať povedomie o ochrane prírody a vytvorenie jedného miesta, kde ľudia ktorým záleží na ochrane prírody a chcú vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska môžu propagovať svoje myšlienky a aktivity.

Zelené spravodajstvo na www.zelenenoviny.sk – vieme, kto ma rád prírodu.