Cieľom a poslaním občianskej iniciatívy STOP Zelená je

  1. združovanie osôb za účelom ochrany prírody a krajiny, so zreteľom na zachovanie kultúrnych hodnôt a zlepšovania životného prostredia,
  2. vyvíjanie osvetovej činnosti, presadzovaním environmentálnej, sociálnej a ekonomickej spravodlivosti,
  3. znižovanie odpadu v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode ale aj v mestách a regiónoch, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja,
  4. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
  5. podpora a vzdelávanie verejnosti v uvedenej oblasti, ako aj podporu a rozvoj telesnej kultúry, podpora a rozvoj športu na „čerstvom vzduchu“, predovšetkým voľnočasových aktivitách vo voľnej prírode pri dodržaní zásad ochrany prírody
  6. ochrana ľudských práv a poskytovanie sociálnej pomoci,
  7. veda a výskum,
  8. organizovanie kultúrnych podujatí, spoločenských akcii, kampaní a ďalších aktivít s cieľom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska.

Konkrétne ciele OZ sú prijímané vždy na jeden kalendárny rok vedením občianskej iniciatívy a sú následne zverejnené v jednotlivých blogoch našich členov a našej občianskej iniciatívy.