G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Stane sa jednou z najrozsiahlejších prírodných rezervácií na Slovensku

V medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) je aktuálne návrh ministerstva životného prostredia na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. S výmerou 2 160 hektárov sa stane jednou z najväčších prírodných rezervácií na Slovensku. Vyhlásenie tejto prírodnej rezervácie nadväzuje na uznesenie vlády z októbra 2019, ktorým sa po 12 rokoch vymedzili hranice slovenskej lokality UNESCO- Karpatských bukových pralesov. Po ukončení MPK (17.februára) pôjde materiál na vládu SR.

Vihorlatský prales je významným územím v rámci Karpatských bukových pralesov zapísaných v Zozname UNESCO. Vyhlásením prírodnej rezervácie zabezpečíme tomuto územiu adekvátnu právnu ochranu. Návrh výmery prírodnej rezervácie Vihorlatský prales je 2 160,544 hektárov. Z toho výmera zóny A (bezzásahové územie v 5. stupni ochrany) je 1 552,753 hektárov a zóny B (4. stupeň ochrany) je 607,791 hektárov. Ochranné pásmo (3. stupeň ochrany) má výmeru 246,1247 hektárov. Jednotlivé výmery sú totožné s tými, ktoré boli schválené v materiáli k vymedzeniu hraníc slovenskej lokality UNESCO.

Návrh rezervácie Vihorlatsky prales prekrýva dnes existujúce chránené územia Vihorlat, Morské oko, Motrogon, Postávka, Jedlinka, Baba pod Vihorlatom, Sninský kameň a Malé Morské oko. Kým doterajšia výmera týchto území s 5. stupňom ochrany je približne 322 hektárov, v návrhu prírodnej rezervácie Vihorlatský prales,počítame s výmerou 1 552 hektárov. Znamená to nárast územia s najvyšším stupňom ochrany o 1 230 hektárov. Táto navrhovaná časť rezervácie ako zóna A je územím prísneho bezzásahu. Okrem toho je súčasťou návrhu aj zóna B, ktorá tvorí aj v zmysle podmienok UNESCO a IUCN nárazníkovú zónu pre ochranu najvzácnejších starých bukových lesov a pralesov, a v ktorá má výmeru ďalších takmer 608 hektárov.

Zónami A a B novo navrhovanej a podstatne rozsiahlejšej rozzónovanej prírodnej rezervácie sú prekryté všetky v súčasnosti existujúce maloplošné chránené územia v pohorí Vihorlat. Zóna B predstavuje územie, v ktorom platí síce štvrtý stupeň ochrany, avšak ktorý v zmysle novely zákona o ochrane prírody a krajiny platnej od 1.1.2020 svojimi obmedzeniami zodpovedá piatemu stupňu ochrany podľa znenia zákona do konca roka 2019. Celkovo teda dôjde k zásadnému sprísneniu ochrany prírody nielen na 322 hektároch súčasných rezervácií, ale o celkové sprísnenie a značné rozšírenie najprísnejšie chráneného územia – prvého podľa novelizovaného zákona.
Predmetom ochrany na tomto území sú najmä biotopy európskeho významu – Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, Kyslomilné bukové lesy, Javorovo-bukové horské lesy a Lipovo-javorové sutinové lesy. Z biotopov druhov európskeho významu sa tu nachádzajú napríklad vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý, netopier obyčajný, fuzáč alpský, bystruška potočná či mlok hrebenatý. Vyhlásením prírodnej rezervácie zabezpečíme na tomto území aj účinnejšiu ochranu prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na území prírodnej rezervácie.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *