G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Rada dnes schválila novú stratégiu pre chemikálie, v ktorej sa stanovuje dlhodobá vízia politiky EÚ v oblasti chemických látok. Cieľom tejto stratégie je dospieť k životnému prostrediu bez toxických látok s vyššou úrovňou ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a zároveň posilniť konkurencieschopnosť chemického priemyslu EÚ. Rada vo svojich záveroch žiada Komisiu, aby vykonala opatrenia stanovené v stratégii vrátane cielených zmien, aby sa zefektívnili právne predpisy EÚ o chemikáliách, nahradili látky vzbudzujúce obavy a minimalizovalo sa ich používanie a postupne sa odstránili najškodlivejšie chemické látky z iného než nevyhnutného spoločenského používania.

V stratégii sa konkrétne zakazuje využívanie najškodlivejších chemických látok v spotrebiteľských výrobkoch, ako sú kozmetika, hračky, detergenty, predmety starostlivosti o deti, nábytok, textílie alebo materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, okrem prípadov, keď sa ich použitie považuje za nevyhnutné pre zdravie, bezpečnosť alebo fungovanie spoločnosti, alebo ak k nim neexistuje žiadna alternatíva. Rada tiež zdôrazňuje, že je dôležité obmedziť vystavenie endokrinným disruptorom (nebezpečným pre hormonálny systém) a znížiť škodlivé účinky chemických zmesí.

Cieľom stratégie je postupne vyradiť z obehu nebezpečné chemikálie, ktoré majú vplyv na zraniteľné skupiny. Udržateľnejšie a bezpečnejšie by sa mali používať celkovo všetky chemické látky.

Kľúčovou novinkou v stratégii je posun smerom k prístupu „zameranému na bezpečnosť a udržateľnosť už v štádiu návrhu“. Členské štáty podporujú tento prístup založený na životnom cykle, v ktorom sa zohľadňuje toxicita chemických látok vo všetkých štádiách ich existencie – od výroby cez použitie a recykláciu až po zneškodnenie. Snahou je už vo fáze navrhovania zabrániť tomu, aby sa nebezpečné chemikálie stali súčasťou výrobkov. Cieľom tohto prístupu je tiež podporiť inováciu a udržateľnosť v odvetví chemických látok.

Rada schvaľuje, aby EÚ prevzala vedúcu úlohu na celosvetovej úrovni presadzovaním svojich pravidiel týkajúcich sa chemických látok ako zlatej normy a zaistením svojho zabezpečeného prístupu k chemikáliám, ktoré sú rozhodujúce pre zdravie a fungovanie spoločnosti.

Kontext

Európska komisia predstavila 14. októbra 2020 stratégiu EÚ pre chemikálie – stratégia udržateľnosti – Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok. Stratégia pre chemikálie je zásadne dôležitou súčasťou zelenej dohody a jej cieľa nulového znečistenia. Je tiež kľúčovou zložkou plánu obnovy po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19.

V súčasnosti má EÚ v súvislosti s chemikáliami zavedený robustný legislatívny rámec s viac ako 40 právnymi predpismi. To zahŕňa zastrešujúci rámec pre registráciu, hodnotenie a posudzovanie chemických látok, ako aj ich označovanie a klasifikáciu, ale tiež odvetvové právne predpisy o biocídoch, hračkách, kozmetike, farbách, pesticídoch atď.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *