G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Prvý celosvetový online Summit o adaptácii na zmenu klímy prepojil medzinárodné organizácie, vlády, vedeckú sféru aj predstaviteľa obcí.

Summit o adaptácii na zmenu klímy

V predchádzajúcich dvoch dňoch (25. – 26 1. 2021) sa konal Summit o adaptácii na klimatické zmeny, organizovaný holandskou vládou v spolupráci s Globálnym výborom pre adaptáciu (GCA). Na tejto celosvetovej online konferencii sa podieľajú vlády všetkých kontinentov aj vedúci predstavitelia podnikov, starostovia, medzinárodné organizácie, akademická obec, občianske iniciatívy a zástupcovia nastupujúcej generácie. Summit bol koncipovaný ako 24hodinový cyklus zložený zo vzájomne sa doplňujúcich blokov zameraných na adaptačné opatrenia v jednotlivých sférach životného prostredia.

Ambíciou summitu bolo urýchliť, inovovať a zvýšiť svetové úsilie v prispôsobení sa naši spoločnosti aj hospodárstvo nevyhnutné dôsledky zmeny klímy v priebehu nasledujúcich desaťročí.

Teda podporiť transformačné zmenu v oblasti adaptácie na zmenu klímy na všetkých úrovniach riadenia. Vedľa zdieľania inšpiratívnych príkladov a skúseností z oblasti adaptácie naprieč zainteresovanými aktérmi, boli zo strany predstaviteľov vlád, medzinárodných a mimovládnych organizácií či zástupcov obcí prezentované nové ambiciózne záväzky k docieleniu krokov potrebných na prechod smerom ku klimaticky odolné budúcnosti.
Hlavným cieľom je zabezpečiť posun v implementácii Parížskej dohody a dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja čo nejinkluzivnějším spôsobom.

V podvečer prvého dňa konania Summitu sa uskutočnil prvý inauguračný ministerský dialóg, počas ktorého sa predstavitelia vlád celého sveta podelili o svoje skúsenosti s implementáciou účinných a efektívnych adaptačných opatrení v prispôsobenie sa zmene klímy, vrátane oznámenia o nových ambicióznych iniciatívach a partnerstvách zameraných na podporu adaptačných opatrení .

Do budúcnosti má práve ministerský dialóg slúžiť ako vlajkové každoročné fórum na vysokej úrovni na tému adaptácie na zmenu klímy, ktoré poskytne globálne vedenie na poli celosvetovej transformácie a podporí dynamiku a rozsah implementácie adaptačných opatrení.

Stanovisko Občianskej iniciatívy STOP ZELENÁ

Občianska iniciatíva STOP Zelená plne podporuje prijaté závery Parížskej dohody a zároveň apeluje na Ministerstvo životného prostredia, aby pripravila vlastnú ambicióznejšiu iniciatívu, ktorá bude významnejšie aktualizovať Stratégia prispôsobenie sa zmene klímy v podmienkach SR vrátane jej implementačného dokumentu, Národného akčného plánu adaptácie na zmenu klímy.

Tieto dokumenty by mali vychádzať z najnovších poznatkov o zmene klímy na území SR a mali by definovať hlavné priority v adaptácii SR minimálne na ďalších 5 rokov. Vedľa strategického prístupu k adaptácii na zmenu klímy by zároveň Ministerstvo malo spustiť nové dotačné programy podporujeme realizáciu konkrétnych projektov, napr. V oblasti boja so suchom, šetrného hospodárenia s vodou a protipovodňovej ochrany.

Občianska Iniciatíva STOP Zelená uprednostňuje systémové riešenia a strategický prístup na lokálnej úrovni, a to cez podporu zapájania obcí do Dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energiu, ktorého signatári sú aj významná európska veľkomesta.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *