G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Ústredie SIŽP sa pri rozhodovaní opieralo o práva verejnosti a o samotný zmysel integrovaného povoľovania

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v piatok zrušilo integrované povolenie pre prevádzku Farma ošípaných Palárikovo – Šándor. Ako prvý dôvod uvádza zmenu stanoviska obce Palárikovo. Kým v roku 2016 obec vydala súhlasné stanovisko, v rámci odvolania svoje stanovisko zmenila na nesúhlasné.

„Pri rozhodovaní sme sa opierali o samotný zmysel integrovaného povoľovania, ktorým má byť určenie takých podmienok na vykonávanie činnosti v povoľovaných prevádzkach, ktoré budú garantovať integrovanú ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia a ktoré udržia mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia. Teda zohľadniť ekonomickú situáciu a špecifické charakteristiky miesta, v ktorom sa priemyselná činnosť vykonáva,“ uviedol v rozhodnutí Róbert Ružička, generálny riaditeľ SIŽP.

Podľa Ružičkových slov SIŽP pri integrovanom povoľovaní musí prihliadať aj na skutočnosť, že obec Palárikovo, ako orgán územnej samosprávy a stavebný úrad, prehodnotila svoj súhlas s prevádzkou počas odvolania. Obec totiž vzala do úvahy zásadný a hromadný nesúhlas svojich obyvateľov s prevádzkou farmy v blízkosti ich obydlí. Nesúhlas obyvatelia vyjadrili aj prostredníctvom masívnej petície a verejného zhromaždenia.

„No integrované konania netreba vnímať ako nástroj na likvidovanie priemyslu, ale ako spôsob ako zaistiť minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie,“ uzavrel Róbert Ružička.

Voči rozhodnutiu Ústredia SIŽP nie je možné sa odvolať a právoplatným sa stane dňom doručenia dotknutým subjektom. Zrušením integrovaného povolenia sa celá záležitosť vracia na prvý stupeň. Pričom prvostupňový orgán už pri rozhodovaní musí zohľadniť nové stanovisko obce Palárikovo, ktoré v čase prvostupňového konania ešte bolo súhlasné.

Ústredie SIŽP vo svojom rozhodnutí zohľadnilo aj viacero nesúladov v aktuálne zrušenom integrovanom povolení. Napríklad nejednoznačnosť podmienok ohľadom zhromažďovania hnojovice či nesúlad v uvádzanom spôsobe odvádzania vôd z povrchového odtoku v prevádzke.

Zámer realizovať veľkokapacitný chov ošípaných s názvom Farma ošípaných Palárikovo – Šándor vznikol pred piatimi rokmi. V prvej polovici roka 2015 skončilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Začiatkom roka 2019 vydal prvostupňový orgán v Nitre integrované povolenie na prevádzku, voči ktorému sa obec Palárikovo odvolala.

Post Author: TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *