G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Novela zákona CITES mení administratívne povinnosti držiteľov vzácnych živočíchov. Vo väčšine prípadov znižuje administratívnu záťaž

Od 1. januára 2019 nastane viacero zmien v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia ohrozených druhov živočíchov, vedenia ich evidencie, nezameniteľného označovania exemplárov, či preplácania DNA testov, ktorých potrebu preukázala aplikačná prax. Vyplýva to z návrhu novely zákona CITES o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktorý dnes schválila vláda SR.

Novela zákona CITES zjednodušuje vykonávanie a až upúšťa od viacerých povinností vo vzťahu k držiteľom exemplárov, čo pre nich predstavuje zníženie administratívnej záťaže. Zruší sa napríklad vykonávanie dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov (rôznych druhov dravcov, sov, papagájov či vybraných druhov suchozemských korytnačiek) prostredníctvom okresných úradov. Zmena oproti doterajšiemu stavu spočíva v tom, že držiteľ takéhoto živočícha, ktorého je povinný nezameniteľne označiť, už nebude musieť k tomuto úkonu prizývať zamestnanca okresného úradu. Novela zákona CITES tiež ruší povinnosť vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii exemplárov druhov zaradených do prílohy B a C, teda rôznych druhov živých plazov, vtákov a cicavcov.

Novela zákona CITES zavádza opatrenia, ktoré majú zabezpečiť adekvátny manažment zariadení odchovávajúcich vybrané druhy mačkovitých šeliem v zajatí – najmä levov a tigrov. A to najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s cieľom zabrániť nezákonnému obchodu s nimi. Držitelia takýchto živočíchov budú musieť viesť evidenciu, zasielať ju ministerstvu a pri odovzdaní uhynutého živočícha do kafilérie bude vykonávať dohľad Štátna ochrana prírody SR.

Novela zjednodušuje aj nakladanie s hendikepovanými chránenými živočíchmi, ktoré môžu byť po určitom čase vypustené do voľnej prírody. Taktiež rieši aj problém správy trvale hendikepovaných chránených živočíchov, kde je možnosť ich využitia na prírodno-ochranné alebo výchovno-vzdelávacie účely.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *