G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Dnes, 29 októbra, uplynie desať rokov od prijatia protokolu, ktorý bol prijatý počas medzinárodnej konferencie k Dohovoru o biologickej diverzite v japonskej Nagoji. Nagojský protokol je vo svete dôležitým nástrojom v boji proti nelegálnemu získavaniu a využívaniu genetických zdrojov.

Prístup ku genetickým zdrojom a spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich využívania sú jedným z troch hlavných cieľov Dohovoru o biologickej diverzite, konkrétnejšie rozvedená v článku 15, ktorý okrem iného uznáva suverénne právo štátov na ich prírodné zdroje a ich právomoc stanoviť podmienky prístupu ku genetickým zdrojom. Za účelom naplnenia tohto cieľa bol v roku 2010 dohodnutý Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania, ktorý vstúpil do platnosti 12. 10. 2014. Protokol má vytvoriť transparentné pravidlá pre prístup ku genetickým zdrojom (na základe predchádzajúceho informovaného súhlasu) a zabezpečilo spravodlivé rozdelenie prínosov medzi ich poskytovateľmi a užívateľmi (v súlade so vzájomne dohodnutými podmienkami). Zdieľanie prínosov je zároveň motivačným opatrením na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity. Úlohou zmluvných strán Protokolu je tiež zabezpečiť, aby užívatelia na ich území dodržiavali vyššie uvedené pravidlá.

EÚ ako zmluvná strana Protokolu z Nagoje ponecháva otázku regulácie prístupu ku genetickým zdrojom na jednotlivých členských štátoch a zaoberá sa len otázkou dodržiavania pravidiel užívateľmi na území EÚ. V tejto súvislosti EÚ prijala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2014 o opatreniach pre dodržiavanie pravidiel, ktoré vyplývajú z Protokolu z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania, zo strany používateľov v Únii , a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1866, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá, pokiaľ ide o register zbierok, monitorovanie dodržiavania pravidiel zo strany používateľov a osvedčené postupy. Ďalej Komisia vydala metodický pokyn k rozsahu pôsobnosti nariadenia a hlavným povinnostiam používateľov v Únii, ktorý má používateľom lepšie objasniť a uľahčiť tzv. Postup s náležitou starostlivosťou.

Nagojský protokol prispieva k ochrane biodiverzity a jej udržateľnému využívaniu. Podľa medzinárodného dokumentu ten, kto získa biologický materiál obsahujúci DNA a má záujem na ňom vykonávať výskum, musí dodržať legislatívu alebo opatrenia stanovené krajinou pôvodu biologického materiálu. Dodržiavanie týchto povinností a postupov je vymožiteľné aj v krajine, v ktorej sa výskum následne vykonáva. Protokol je dôležitý nástroj v boji s mnohými formami kriminality, napr. s tzv. biopirátstvom.

Slovenská republika je zmluvnou stranou Nagojského protokolu od roku 2016. V rámci 10. výročia sa uskutoční Globálna konferencia ABS 2020, ktorá spojí komunitu predstaviteľov Nagosjkého protokolu a zhodnotí pokrok dosiahnutý za poslednú dekádu v tejto oblasti. Predstavená bude vízia v rámci prípravy strategického rámca pre biodiverzitu po roku 2020.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *