G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03
europska unia

Ministri členských štátov EÚ na rokovaní Rady pre životné prostredie potvrdili dohodu Európskej rady z minulého týždňa o navýšení klimatického cieľa EÚ do roku 2030 minimálne na 55%. Zhodli sa tiež, že tento cieľ bude prezentovaný ako príspevok EÚ a jej členských štátov k plneniu záväzkov Parížskej dohody. Rada rokovala aj o stratégii EÚ pre udržateľnosť chemických látok, schválila závery k obehovému hospodárstva a k väzbe medzi digitalizáciou a životným prostredím. V rámci A-bodov bol bez diskusie schválený Viacročný finančný rámec EÚ 2021 – 2027.

Zasadnutia riešilo prijatie pozície Rady k návrhu nariadenia o Európskom právnom rámci pre klímu, ktorý má stanoviť právne záväzný cieľ dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Na summite Európskej rady 11. decembra sa leadri európskych krajín zhodli na spoločnom klimatickom cieli do roku 2030, teda na znížení emisií skleníkových plynov na úrovni celej EÚ aspoň o 55% oproti roku 1990. Ministri životného prostredia dnes túto dohodu formálne potvrdili. Konečná podoba nariadenia potom vzíde z rokovaní medzi Radou a Európskym parlamentom.

Ministri schválili aj to, aby sa cieľ znížiť emisie aspoň o 55% bol komunikovaný ako nový príspevok EÚ a jej členských štátov v rámci napĺňania Parížskej dohody. Zmluvné strany dohody musia do tohtoročného 31. decembra aktualizovať svoj klimatický záväzok pre rok 2030, a vďaka dnešnému rozhodnutie Rady tak môže EÚ nahlásiť svoj príspevok včas. Pre návrh hlasovali všetky členské štáty.

Ministri ďalej diskutovali o novej stratégii pre udržateľnosť v oblasti chemických látok, ktorú Európska komisia vydala 14. októbra. Nemecké predsedníctvo pripravilo pre diskusiu niekoľko otázok, ktoré sa týkali oi. Miery ambícií tejto stratégie či návrhu Komisie pozmeniť existujúce legislatívu, napr. Tzv. Nariadenia REACH. V diskusii zaznela všeobecná podpora celkovej ambíciu aj ciele stratégie, väčšinou delegácií kvitovala predovšetkým jej zameranie na obmedzenie najviac nebezpečných látok. Delegácie tiež privítali zámer EK revidovať nariadenia REACH, upozornili však, že revízia musí byť zacielená na jeho konkrétnej časti. Rada pre životné prostredie sa bude stratégiou zaoberať aj počas nadchádzajúceho portugalského predsedníctva.

Ďalej boli na dnešnom zasadnutí prijala dvoje závery – o zaistení obehového a ekologického oživenie, ktoré reagujú na nový akčný plán k obehovému hospodárstva, a k digitalizácii v prospech životného prostredia, čo bolo jedným z prioritných tém končiaceho nemeckého predsedníctva.

Posledným bodom na programe bolo prijatie pozície Rady k zmene tzv. Aarhuského nariadenia. Na základe tohto nariadenia sa v EÚ aplikujú ustanovenia Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Členské štáty v minulosti samy vyzvali Komisiu, aby predložila návrh na úpravu nariadenia, ktorý by odstránil niektoré nedostatky pri uplatňovaní Aarhuského dohovoru v EÚ.

Na pojednávaní Komisia predstavila aj nový návrh nariadenia o požiadavkách trvalej udržateľnosti batérií z 10. decembra 2020.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *