G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Veľvyslanci členských štátov EÚ dnes schválili mandát Rady na začatie rokovaní s Európskym parlamentom zameraných na dosiahnutie dohody o 8. environmentálnom akčnom programe (EAP). 8. EAP bude udávať smerovanie pri prijímaní a vykonávaní opatrení v oblasti európskej environmentálnej politiky do roku 2030.

Environmentálnymi akčnými programami sa už vyše 40 rokov stanovujú predvídateľné a koordinované opatrenia v politikách v oblasti životného prostredia a klímy. Dnes schválený mandát vysiela jasný signál: členské štáty si želajú, aby sa 8. EAP stal ambicióznym rámcom politík, ktorým sa budú riadiť naše opatrenia do roku 2030 a ktorý bude prinášať výsledky a umožní nám monitorovať, ako sa nám darí budovať klimaticky neutrálnu, ekologickú, spravodlivú a sociálnu Európu.

João Pedro Matos Fernandes – minister pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy

Členské štáty do svojej pozície doplnili ustanovenia, ktorými reagujú na skutočnosť, že po realizácii všetkých kľúčových opatrení Európskej zelenej dohody do roku 2024 bude potrebné stanoviť ďalšie opatrenia. Komisný návrh 8. EAP vychádza z Európskej zelenej dohody a zo zoznamu v nej opísaných opatrení, pričom v návrhu samotnom sa výnimočne zoznam opatrení neuvádza. Členské štáty žiadajú Komisiu, aby v roku 2024 uskutočnila hodnotenie v polovici trvania a následne v roku 2025 podala legislatívny návrh na zmenu 8. EAP, prostredníctvom ktorého budú môcť spoluzákonodarcovia doplniť potrebné opatrenia na roky 2025 – 2030.

Okrem toho členské štáty do nového monitorovacieho rámca, ktorý sa zriadi v 8. EAP, vložili niekoľko špecifikácií týkajúcich sa sledovania pokroku pri dosahovaní prioritných cieľov programu. Doplnili najmä požiadavku, aby Komisia každoročne hodnotila dosiahnutý pokrok a predkladala zoznam opatrení, ktoré prijala a plánuje prijať na realizáciu prioritných cieľov.

Kontext

Cieľom 8. EAP je spravodlivo a inkluzívne urýchliť zelenú transformáciu v súlade s dlhodobým cieľom do roku 2050 „Žiť dobre v rámci možností našej planéty“, ktorý už bol stanovený v 7. EAP. 8. EAP obsahuje šesť tematických prioritných cieľov, ktoré sa týkajú znižovania emisií skleníkových plynov, prispôsobovania sa zmene klímy, modelu rastu, pri ktorom sa planéte navracia viac, než sa od nej berie, cieľa nulového znečistenia, ochrany a obnovy biodiverzity a zníženia kľúčových environmentálnych a klimatických tlakov súvisiacich s výrobou a spotrebou.

Environmentálne akčné programy udávajú smerovanie environmentálnej politiky EÚ od začiatku 70. rokov 20. storočia. Rada schválila 4. októbra 2019 závery o budúcom 8. EAP, v ktorých vyzvala Komisiu, aby predložila ambiciózny a cielený program na roky 2021 – 2030.

Európska komisia predložila 14. októbra 2020 návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *