G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Dnes bola Českou republikou na Súdny dvor EÚ podaná žaloba proti Poľskej republike. ČR Poľsku vytýka, že v súvislosti s rozšírením ťažby na dole Turów porušilo právo Únie. Súčasťou žaloby je aj žiadosť o zastavenie aktuálnej ťažby uhlia v bani do doby, kým Súdny dvor EÚ rozhodne. Česká republika súčasne požiadala súd, aby žalobu prerokovala prednostne, vzhľadom na dosah ťažby na obyvateľa prihraničných oblastí Libereckého kraja.

Priama žaloba na iný štát EÚ je naozaj krajným riešením situácie, za existencie Európskej únie taká situácia nastala len párkrát.

Česká republika preto pred samotnou žalobou nielen intenzívne konala na diplomatickej úrovni, ale tiež podala podnet Európskej komisii na preverenie výhrad, pri ktorých Českej republike Komisia dala nakoniec z väčšej časti za pravdu.

Pre ochranu našich občanov je ale v tejto chvíli žaloba nevyhnutná, pretože Poľsko zatiaľ nenaplnilo požiadavky, ktoré v súvislosti s ochranou životného prostredia na našej strane kladieme. V rokovaniach s Poľskom budeme samozrejme pokračovať, ale súčasná ťažba na Turów prebieha nezákonne. Už dnes jej pokračovanie ohrozuje našich občanov, našu vodu, naše životné prostredie. Aj preto sme súčasne požiadali Súdny dvor EÚ o jej pozastavení do doby, než o žalobe súd rozhodne,

komentuje aktuálnu situáciu minister životného prostredia Richard Brabec

Poľsko nielen že po medzištátnom procesu EIA vyhlásilo svoje rozhodnutie EIA do roku 2044 za okamžite vykonateľné, čím vylúčilo účinnú právnu ochranu voči tomuto rozhodnutiu – tak ako je to štandardom vo všetkých krajinách EÚ podľa smernice o posudzovaní vplyvov projektu na životné prostredie, ale súčasne predĺžilo povolenie k ťažbe hnedého uhlia v bani Turów o 6 rokov bezprostredne v nadväznosti na ťažbu súčasnú, a to bez vykonania posúdenia vplyvov na životné prostredie, ďalej z konania o vydaní tohto povolenia na ťažobnej činnosti do roku 2026 vylúčilo dotknutú verejnosť a vôbec neumožnilo súdne preskúmanie tohto povolenia.

Českej strane navyše Poľsko v súvislosti s konaním o vydanie banského povolenia do roku 2026 neposkytlo kompletné informácie, čo je aj priamym porušením zásady lojálnej spolupráce podľa Zmluvy o Európskej únii.

“Súdny dvor v Luxemburgu nie je viazaný lehotami, a preto nevieme, kedy rozhodne. Ale vzhľadom na vážnosť situácie veríme, že to bude čo najskôr. Zástupcovia MŽP, MZV a Libereckého kraja sú naďalej pripravení s Poľskom rokovať, a to predovšetkým o kompenzácii dopadov ťažby. Slovensko-poľská bilaterálne rokovania môžu bežať súbežne s konaním pred Súdnym dvorom EÚ. Mimosúdne vyriešenie problémov spôsobených ťažbou na dole Turów tak ešte nemusí byť úplne vylúčené,

dodáva námestník ministerstva životného prostredia Vladislav Smrž, ktorý na rokovaniach za Českú republiku zastupuje MŽP.

Zo stanoviska občianskej iniciatívy STOP ZELENÁ publikovanom na túto tému 13.11.2020 vyberáme:

Kroky poľskej strany, ktoré nie sú podľa súčasných zistení transparentné v tak významnom enviromentálnom vplyve ako je rozširovanie ťažby v bani Turów sú aj v priamom rozpore o dobrej spolupráci v rámci krajín V4.

OZ STOP Zelená má za to, že do sporu medzi týmito dvoma krajinami by mala vstúpiť aj Slovenská republika a to na strane Českej republiky v rámci komunikácie a spolupráce krajín V4.

Občianska iniciatíva STOP Zelená preto vyzýva ministra životného prostredia Jána Budaja, aby sa pripojil k podaniu Českej republiky a osvojil si argumentáciu Českej strany s cieľom zamedziť rozšíreniu ťažby v bani Turów bez adekvátneho posúdenia tohto rozšírenia na životné prostredie.

Zároveň by Slovenská republika mala prijať zásadné, verejné a široko komunikované stanovisko k akémukoľvek rozširovaniu existujúcich uhoľných baní na území Európskej únii. To stanovisko by malo byť: STOP novým uhoľným baniam a rozširovaniu uhoľných baní na územií EU.

Celé stanovisko z 13.11.2020 si môžete prečítať tu

Post Author: TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *