G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Ochrana mokradí💧
Medzi realizované činnosti v ochrane mokradí v roku 2022 patrili:
💦príprava a realizácia projektov spriechodňovania bariér na tokoch a revitalizácie tokov a mokradí
💦monitoring, mapovanie a starostlivosť o pôvodné mokraďové druhy, mapovanie a odstraňovanie inváznych druhov rastlín a živočíchov, manažment mokraďových biotopov, ako aj monitoring hydrologického režimu a chemizmu vôd jaskýň
💦konzultácie k možnostiam leteckého snímkovania vybraných mokradí
💦spracovala sa slovenská a anglická verzia mapy ramsarských lokalít Slovenska, uskutočnili sa konzultácie k rozlohe mokradí na Slovensku a intenzívne sa začala riešiť aktualizácia ramsarských informačných formulárov a máp pre ramsarské lokality na Slovensku v spolupráci so správami NP a CHKO
💦prebehlo mapovanie mokraďových biotopov v povodí rieky Belá (so Správou TANAP) a dopracovanie podkladov pre návrh ramsarskej lokality v povodí Belej.
🫧Oblasť hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ich efektívneho využívania je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
🫧Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity
🫧Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11841.pdf
Zdroj foto: Tatiana Filipková

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *