G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Bilancia zásob ložísk nerastných surovín
🪨MŽP SR podľa § 29 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (Banský zákon) v znení neskorších predpisov vedie súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a bilanciu zásob nerastov SR.
🪨Register ložísk je sprístupnený formou internetovej aplikácie na webovej stránke www.geology.sk.
🪨Geologické zásoby ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov v SR predstavovali sumárne v roku 2021 takmer 22,5 mld. ton.
🪨V geologických zásobách aj v ťažbe výrazne dominujú nerudné nerastné suroviny, vrátane stavebných surovín.
✅Oblasť hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ich efektívneho využívania je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
✅Cieľ 12: Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy

✅Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11841.pdf
Zdroj foto: Tomáš Mičík, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *