G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Vývoj a stav kvality ovzdušia
☁️Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší.
☁️Emisie základných znečisťujúcich látok (SO2, NOx, nemetánové prchavé organické látky (NMVOC), CO a amoniak) v horizonte rokov 2005 – 2020 poklesli.
☁️Emisie tuhých prachových častíc v dlhodobom časovom horizonte taktiež poklesli, avšak v medziročnom porovnaní emisie PM10 veľmi mierne vzrástli.
☁️V prípade ťažkých kovov (Cd, Hg, Pb) bol zaznamenaný trend poklesu ich emisií z dlhodobého hľadiska, ale zároveň aj z krátkodobého v porovnaní s rokom 2019.
☁️Aj emisie perzistentných organických látok (POPs) v rozmedzí rokov 2005 – 2020 poklesli.

🌦️Oblasť ochrany kvality ovzdušia je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 11: Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné.
🌦️Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11576.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *