G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Vplyv ťažby na životné prostredie
🔨Geologické zásoby ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov v SR predstavovali sumárne v roku 2021 takmer 22,5 mld. ton.
💎V roku 2021 bolo v SR evidovaných 843 ložísk nerastov v podzemí i na povrchu.
🪨Hospodársky význam majú hlavne ložiská energetických surovín, rúd (Au, Ag, Zn), magnezitu, stavebných materiálov, vápencov, ale aj ostatných surovín.
🔨Monitorovacie práce v roku 2021 boli realizované na 13 rizikových banských lokalitách. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím boli v roku 2021 zaznamenané významnejšie geodynamické zmeny na troch lokalitách – Nižná Slaná – ložisko Kobeliarovo, Podrečany a Prešov – Solivary.
💎Monitorovanie hydrogeologických aspektov vplyvov ťažby na životné prostredie bol aj v roku 2021 zameraný hlavne na kontrolné merania veľkosti odtoku z najvýznamnejších odvodňovacích banských objektov. Hydrogeologicky neustálený režim je v súčasnosti na sideritovom ložisku Manó v Nižnej Slanej, kde od augusta 2011 prebieha zatápanie bane.
🪨V roku 2021 pretrvával stav negatívneho ovplyvnenia kvality miestnych povrchových tokov banskými vodami, drenážnymi vodami odkalísk a priesakovými vodami háld a prírodných ložiskových anomálií. Najnepriaznivejšia situácia je naďalej v oblastiach s výskytom rudných ložísk.

🔨Oblasť hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ich efektívneho využívania je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 12: Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11572.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *