G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Ochrana mokradí
🦎V roku 2021 bola spracovaná Národná správa o implementácii Ramsarského dohovoru pre 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán dohovoru (COP 14) a vyhodnotenie plnenia Akčného plánu pre mokrade na roky 2019 – 2021. Zo 65 opatrení sa splnilo 43, resp. sa priebežne plnia, 15 opatrení bolo čiastočne splnených a 7 opatrení sa zatiaľ nerealizovalo.
🐌Medzi zrealizované činnosti v ochrane mokradí patrila:
•príprava nových opatrení na ochranu a manažment mokradí v rámci Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027,
•príprava, prerokovávanie a schvaľovanie programov starostlivosti o mokraďové CHÚ,
o príprava Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050,
•príprava Vodného plánu Slovenska a ďalších významných dokumentov a plánov.
🐟Zabezpečená bola príprava a realizácia projektov spriechodňovania bariér na tokoch a revitalizácie tokov a mokradí.
💦Oblasť hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ich efektívneho využívania je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity
💦Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11569.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *