G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020
Ochrana biologickej diverzity
✍️v roku 2020 vypracovalo MŽP SR v spolupráci so ŠOP SR a ďalšími rezortmi i subjektmi podrobné vyhodnotenie plnenia Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020:
🦎k pokroku došlo pri dopĺňaní národného zoznamu území európskeho významu a v schvaľovaní programov starostlivosti o chránené územia, rovnako vo vytvorení Komplexného informačného systému biotopov a druhov (KIMS – www.biomonitoring.sk)
🌺viaceré opatrenia v chránených územiach či pre chránené druhy boli realizované vďaka projektom (najmä z finančného nástroja LIFE, ale aj z iných zdrojov, ako sú európske štrukturálne a investične fondy a ďalšie)
🍀boli spracované početné metodiky a štúdie napr.:
a) pre oblasť ochrany genetických zdrojov rastlín
b) katalóg ekosystémových služieb (https://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/Katalog-ES.pdf)
c) príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa
(https://www.lesy.sk/files/o_prirode/pro_silva/prirucka-prirode-blizke-obhospodarovanie-lesa-uzemiach-natura-2000.pdf)

✍️Oblasť ochrany biologickej diverzity je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11190.pdf

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *