G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Vývoj emisií skleníkových plynov
📝základným zdrojom údajov o trendoch emisií skleníkových plynov je Národná inventarizačná správa SR za rok 2021, ktorá ako posledný hodnotený rok uvádza rok 2019
📝celkové antropogénne emisie skleníkových plynov za rok 2019 predstavovali 39 948 333 ton CO2 ekvivalentov bez započítania sektora *LULUCF (*Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo) – v porovnaní s rokom 1990 celkové antropogénne emisie poklesli o 45,6 %
📝sektor energetika (vrátane dopravy) s podielom 67,2 % bol v roku 2019 hlavným prispievateľom k celkovým emisiám skleníkových plynov
📝sektor priemyselné procesy a použitie produktov bol v roku 2019 druhou najvýznamnejšou oblasťou s 21,8 % podielom na celkových emisiách skleníkových plynov
📝základnými medzinárodnými právnymi nástrojmi v riešení problematiky zmeny klímy sú Parížska dohoda, Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, ktorý bol prijatý dňa 9. mája presne pred 30 rokmi a jeho Kjótsky protokol

📉Podpora znižovania emisií skleníkových plynov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 13: Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11206.pdf

Foto:Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *