G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
🌸Stav druhov a biotopov európskeho významu🐍
– v smernici Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení sú uvedené podmienky ochrany pre vybrané druhy rastlín a živočíchov, ako aj biotopov a povinnosti monitorovania a vyhodnocovania ich stavu
📃kompletné znenie smernice nájdete tu:
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=SK)
– predmetom monitoringu na Slovensku je 150 druhov živočíchov, 50 druhov rastlín a 66 typov biotopov EV v rámci 2 biogeografických regiónov – alpského a panónskeho.
– posledná, v poradí tretia správa o stave druhov a biotopov európskeho významu (za roky 2013 – 2018) za Slovensko bola odovzdaná Európskej komisii v roku 2019
•📄kompletné znenie nájdete tu:
(http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/Monografia_reporting_art17_2013_2018.pdf)
🦉Stav vtákov
– z hľadiska stavu jednotlivých druhov vtákov vychádzajú v nevyhovujúcom stave predovšetkým druhy viazané na agrárnu krajinu, veľa druhov je taktiež v skupine viazanej na mokraďové biotopy, resp. lesné biotopy, napr. hlucháň hôrny (Tetrao urogallus).
– ďalšou skupinou, ktorá je ako celok v zlom stave, sú dravce

🔍Oblasť ochrany biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity
https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11190.pdf
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11190.pdf

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *