G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎
Vybrané operačné programy v oblasti ochrany životného prostredia
🟢Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
🧷OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti ochrany životného prostredia
🧷Čerpanie k 31.12.2019 zo zdrojov EÚ
• Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry: 502 537 510 eur
• Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami: 12 952 759 eur
• Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy: 57 202 666 eur
• Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch: 243 524 895 eur
🟢Integrovaný regionálny operačný program
🧷Európska komisia schválila nástroj, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Jednou z priorít operačného programu, ktorá súvisí s ochranou životného prostredia je bezpečná a ekologická doprava v regiónoch zameraná na nízkouhlíkové dopravné systémy alebo rozvoj mestskej mobility formou podpory cyklodopravy.
🧷Čerpanie k 31.12.2019 zo zdrojov EÚ
• Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch: 78 961 413 eur
• Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie: 172 549 899 eur
Viac informácií o financovaní v oblasti starostlivosti o životné prostredie nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10723.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *