G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎
Ťažba a životné prostredie
⛏Vývoj ťažby nerastných surovín
– v roku 2019 bolo v SR evidovaných celkom 940 ložísk nerastov v podzemí i na povrchu
– z podzemia bolo vydobytých celkom 2 668,54 kt úžitkových nerastov v pevnom skupenstve, 6,33 kt ropy a gazolínu a 79 927,75 tis. m3 zemného plynu
– na povrchu bolo vydobytých 39 479,01 kt surovín
⛏Vplyv ťažby na životné prostredie
– monitorovanie geochemických aspektov vplyvov ťažby na životné prostredie v roku 2019 bolo dokumentované na 11 rizikových lokalitách ťažby rúd
– najnepriaznivejšia situácia je naďalej v oblastiach s výskytom rudných ložísk, hlavne v Smolníku, Liptovskej Dúbrave, Španej Doline, Pezinku, Slovinkách, Rudňanoch a vo Voznickej odvodňovacej štôlni v Štiavnicko-hodrušskom rudnom obvode
⛏Staré banské diela
– v registri starých banských diel bolo v roku 2019 evidovaných 16 710 starých banských diel. V priebehu roka 2019 v registri pribudlo 29 starých banských diel

🔗Na zabezpečenie zhromažďovania údajov a informácií o nakladaní s ťažobným odpadom pre potreby orgánov verejnej správy a pre zabezpečenie informovania verejnosti v súčasnosti slúži Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom: https://app.sazp.sk/Odpady_tp/

🔗Oblasť hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ich efektívneho využívania je jedným z cieľov udržateľného rozvoja prijatých OSN.
Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy
Viac informácií nájdete na priloženom linku https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10685.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *