G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎
Súhrnné hodnotenie environmentálnej situácie v Slovenskej republike✍️
💧Kvalita pitnej vody
– hygienickým limitom vyhovuje 99,76 % analýz pitnej vody
🌱🐿Stav druhov a biotopov európskeho významu
– stav druhov a biotopov európskeho významu do veľkej miery nie je priaznivý
🪵Ťažba dreva a využívanie lesov
– celková ťažba dreva neprevyšuje plánovanú, podiel náhodnej ťažby je ale stále pomerne vysoký
– využívanie lesov je možné hodnotiť stále ako udržateľné
❌Environmentálne záťaže
– evidovaných bolo 310 potvrdených environmentálnych záťaží, z toho 152 s vysokou prioritou riešenia. Z nich na 20 lokalitách prebiehala v roku 2019 sanácia.
🌫Emisie skleníkových plynov
– SR plní záväzky vyplývajúce z príslušných medzinárodných dohovorov týkajúcich sa emisií skleníkových plynov do ovzdušia
🗑Produkcia a nakladanie s komunálnymi odpadmi
– pokračoval nárast objemu vyprodukovaného komunálneho odpadu.
– pretrváva nepriaznivý stav v nakladaní s ním (vysoký podiel skládkovania a nedostatočný nárast miery recyklácie).

🖇Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10662.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *