G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎 Doprava
➡️Sektor dopravy významne negatívne ovplyvňuje životné prostredie a ľudské zdravie, je zodpovedný za emisie skleníkových plynov, znečistenie ovzdušia, hluk a fragmentáciu biotopov.
🚘Vplyv dopravy na životné prostredie
– na celkových emisiách bilancovaných znečisťujúcich látok je významný 10,3 % podiel dopravy na emisiách CO, 44,6 % podiel NOX, 5,9 % podiel NMVOC a 0,95 % podiel na emisiách SO2
🚘Preprava osôb a tovaru
– najvýznamnejší podiel jednotlivých druhov dopravy na výkonoch osobnej dopravy predstavuje individuálny motorizmus – 73 %, cestná verejná doprava – 12 %, železničná doprava – 11 %, MHD – 3 % a letecká doprava 1 %
– najväčším podielom na výkonoch nákladnej dopravy sa podieľa cestná doprava (cca 79 %), nasledovaná železničnou dopravou (19 %) a vodná vnútrozemská doprava predstavuje len 2 %

🧩Oblasť je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 11. Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné.
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10703.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *